Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) ADEBI.SK (ďalej len „VOP“). Vydané podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

ČLÁNOK 1: ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Adebi s.r.o.

M. R.Štefánika 4

Žiar nad Hronom

965 01

 

IČO:50 761 633

DIČ:2120460749

 

Bankové spojenie:  SK62 1100 0000 0029 4003 5632


E-mail: info@adebi.sk

Telefónne číslo: +421 902 220 530

 

 

ČLÁNOK 2: DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Prevádzkovateľ / predávajúci / dodávateľ Tovarov a služieb e-shopu: www.adebi.sk je spoločnosť Adebi s.r.o. M. R.Štefánika 4, Žiar nad Hronom, 965 01

 2) Kupujúci: každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s VOP a reklamačnými podmienkami a objedná si Tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

3) Spotrebiteľ: Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4) Obchodný partner: Kupujúci - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, zapísaný v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register), ktorý nakupuje Tovar za účelom podnikania (najmä maloobchod).

5) e-shop: počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

6) Tovar: všetky produkty, vrátane služieb, zverejnené a ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

7) Objednávka: návrh Kupujúceho, adresovaný prostredníctvom e-shopu Predávajúcemu, ktorým Kupujúci navrhuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov.

8) Potvrdenie Objednávky Kupujúcim: vyhlásenie Kupujúceho v e-shope postupom podľa čl. 4 bod 4. a 5. týchto VOP, ktorým potvrdí svoju vôľu byť viazaný Objednávkou. Objednávka sa tým pre Kupujúceho stáva záväznou.

9) Prijatie Objednávky: záväzné vyhlásenie Predávajúceho zaslané e-mailom Kupujúcemu, ktorým Predávajúci súhlasí s Objednávkou, prideľuje Objednávke poradové číslo alebo iné identifikátory, zasiela Kupujúcemu platobnú inštrukciu v prípade zvoleného spôsobu platby prevodom na účet Predávajúceho a oznamuje Kupujúcemu ďalšie informácie nevyhnutné alebo vhodné pre bezproblémové vybavenie Objednávky.

10) Kúpna zmluva: zmluva uzavretá na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá prostredníctvom e-shopu, z ktorej Predávajúcemu vyplýva povinnosť dodať Tovar v dohodnutom množstve, kvalite, za dohodnutú Kúpnu cenu a dohodnutým spôsobom v lehote podľa týchto VOP a Kupujúcemu vyplýva povinnosť zaplatiť dohodnutú Kúpnu cenu a náklady dodania a prevziať riadne dodaný Tovar. Kúpna zmluva vzniká momentom odoslania Prijatia Objednávky z elektronickej adresy Predávajúceho, okrem prípadu, ak Predávajúci obratom obdrží hlásenie o nemožnosti doručenia elektronickej pošty; v tom prípade Objednávka zaniká, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11) Registrácia: vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o Spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú Registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.

12) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. Zákona.

13) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

 

ČLÁNOK 3: INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRED VYTVORENÍM OBJEDNÁVKY

1) e-shop vyžaduje od každého Kupujúceho, aby pred potvrdením Objednávky potvrdil, že sa oboznámil s týmito VOP.

2) Pred tým, ako Kupujúci vytvorí Objednávku, Predávajúci poskytuje každému Kupujúcemu nasledujúce informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, a to prostredníctvom týchto VOP:

a) hlavné vlastnosti Tovaru v rozsahu primeranom možnostiam e-shopu sú jasne a zrozumiteľne opísané pri každom Tovare zobrazenom na e-shope

b) Predávajúcim je Adebi s.r.o. M. R.Štefánika 4, Žiar nad Hronom, 965 01

c) kontaktné údaje Predávajúceho sú tel.číslo: +421 902 220 530, adresa elektronickej pošty: info@adebi.sk

d) adresa Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: M.R.Štefánika 4, Žiar nad Hronom, 965 01

e) celková cena Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH = 20%, knihy 10%) a vrátane všetkých ostatných daní bude Kupujúcemu oznámená e-shopom po vložení Tovaru do košíka a zvolení množstva Tovaru

f) celková požadovaná úhrada nákladov na dopravu, dodanie, poštovného, ostatných nákladov a poplatkov bude Kupujúcemu oznámená e-shopom po zvolení spôsobu dopravy Tovaru, pričom používané ceny dopravy, dodania, poštovného, nákladov a poplatkov, z ktorých sa táto úhrada vypočítava, sú uvedené v článku 8 týchto VOP 

g) Predávajúci nepoužíva pre diaľkovú komunikáciu s Kupujúcim číslo so zvýšenou tarifou, avšak Kupujúci komunikujúci telefonicky zo zahraničia berie na vedomie, že hovory môžu byť spoplatňované inak ako hovory v rámci Slovenskej republiky 

h) platobné podmienky sú upravené v článku 6 týchto VOP

i) dodacie podmienky a lehoty pre dodanie Tovaru sú upravené v článku 7 týchto VOP

j) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú upravené v časti III. týchto VOP

ČLÁNOK 4: OBJEDNÁVKA

1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia Tovaru uloženého do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope Kupujúcim.

2) Objednávka musí obsahovať aspoň: a) údaje o Kupujúcom: meno a priezvisko alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania) v rozsahu ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail), b) informácie o Tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov Tovaru, množstvo, cena), c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za Tovar, d) potvrdenie súhlasu s týmito VOP.

3) Kupujúcemu je po vytvorení Objednávky v e-shope automaticky generované zhrnutie Objednávky obsahujúce najmä informáciu o a) Tovare,  b) celkovú cenu Tovaru vrátane dane z priadnej hodnoty a vrátane všetkých ostatných daní a celkovú požadovanú úhradu nákladov na dopravu, dodanie, poštovného, ostatných nákladov a poplatkov (ďalej spoločne aj ako „Celková platba“).

4) Predávajúci podmieňuje v e-shope funkciu Potvrdenia Objednávky Kupujúcim súčasným potvrdením, že Kupujúci bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť Celkovú platbu. Toto potvrdenie vykoná Kupujúci stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo aktivovaním inej podobnej funkcie na e-shope. 

5) Kupujúci Potvrdením Objednávky súhlasí so znením týchto VOP a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných Tovarov, a teda Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

6) Po Potvrdení Objednávky Kupujúcim odošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho Prijatie Objednávky, okrem prípadu, ak Predávajúci odmietne Tovar Kupujúcemu dodať. O odmietnutí Objednávky odošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho informáciu spolu s uvedením dôvodu. Odoslaním odmietnutia Objednávky zaniká Objednávka Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku len vo vzťahu k niektorému Tovaru. V tom prípade má Kupujúci právo nesúhlasiť s takouto zmenou Objednávky doručením e-mailu Predávajúcemu a Objednávka tým v plnom rozsahu zaniká. Pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade dohodnú prostredníctvom elektronickej komunikácie na iných zmenách potvrdenej Objednávky, bude sa obsah Kúpnej zmluvy posudzovať podľa obsahu týchto dojednaní a Kúpna zmluva bude uzatvorená vzájomným odsúhlasením zmenenej Objednávky. 

 

ČLÁNOK 5: CENA

1) Každý Tovar je označený cenou platnou v čase, kedy je zobrazená. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%, knihy 10%) a Predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.

2) Znížená cena na Tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ Predávajúci uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť informovať Kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.

4) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny Tovaru pre Obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s Predávajúcim.

 

ČLÁNOK 6: PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Za Tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi: 
 1. hotovosťou pri osobnom odbere na odbernom mieste, 
 2. dobierkou (platba priamo pri odbere tovaru od doručovateľa, dokladom o platbe je doklad vystavený doručovateľom), 

c) prevodom na účet Predávajúceho číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4003 5632, s variabilným symbolom, ktorým je číslo Objednávky uvedené v Prijatí Objednávky doručenom Kupujúcemu (Tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na vyššie uvedený účet Predávajúceho).

2) Vlastníctvo k Tovaru nadobúda Kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

 

ČLÁNOK 7: DODACIE PODMIENKY

1) Dodávky objednaného Tovaru prostredníctvom e-shopu sú realizované podľa dostupnosti Tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho. Tovar označený v e-shope „skladom“ je k dispozícii k dodaniu priamo zo skladu Predávajúceho. Tovar, ktorý je v e-shope označený ako Tovar „na objednávku“, nie je k dispozícii k dodaniu a Predávajúci nezodpovedá za jeho dostupnosť u tretích strán, avšak vynaloží potrebné úsilie k jeho zabezpečeniu.

2) Tovary „na sklade“ budú expedované v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní odo a) dňa Prijatia Objednávky so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. a) alebo b), b) dňa pripísania Celkovej platby na účet Predávajúceho pri Objednávke so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. c), a to na miesto dodania uvedené v Objednávke, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. 

3) Dodacia doba Tovarov „na objednávku“ je rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých Tovarov u dodávateľov Predávajúceho. Ak by bol Tovar „na objednávku“ nedostupný dlhšie ako 5 dní, Kupujúci bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom upresnenia termínu dodania Tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny Tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne zrušenie Kúpnej zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je Kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní od zrušenia Kúpnej zmluvy. 

4) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar „na objednávku“, u ktorého nepostupoval podľa bodu 3), najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. 

5) Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar v stanovenej 30-dňovej lehote, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

6) Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že Tovar, ktorý je „na objednávku“, bude nedostupný viac ako 30 dní alebo nebude dostupný vôbec a Kupujúci nesúhlasí so zmenou Tovaru. Pokiaľ je týmto spôsobom nedostupná len časť Tovaru tvoriaceho predmet Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný e-mailom navrhnúť Kupujúcemu vybavenie len časti Objednávky. Ak Kupujúci nesúhlasí má Predávajúci právo odstúpiť od celej Kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7) Kupujúci je informovaný o zaslaní Tovaru e-mailom resp. telefonicky.

8) Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra DPD na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v Objednávke. Tovar je spravidla doručený do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD.

9) Zásielka s Tovarom obsahuje faktúru (daňový doklad). Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne a ak v jeho mene prevezme Tovar iná osoba, táto zodpovedá ako Kupujúci.

10) V prípade poškodenia Tovaru alebo obalu, zjavného už pri doručovaní, je nutné na mieste dodania Tovaru spísať so Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci alebo iná ním poverená osoba Tovar prevezme bez výhrad aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

11) Nepoškodenie Tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní Tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní Tovaru, nakoľko Tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame Spotrebiteľom rozbaliť Tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Pokyny pri preberaní Tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Spotrebiteľ neprevezme zásielku od doručovateľa, ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne Predávajúcemu na +421 902 220 530. V prípade zistenia poškodenia dodaného Tovaru po otvorení zásielky v neprítomnosti kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od dodania zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať Predávajúceho na +421 902 220 530 na doriešenie náhrady. Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.

12) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví znaky poškodenia, otvorenia alebo porušenia originálnej zásielky.

13) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

14) Ak si Kupujúci vyberie ako spôsob dopravy vyzdvihnutie Tovaru v kamennej predajni, musí tak urobiť do 3 prevádzkových dní od odoslania informácie o stave vybavenia Objednávky e-mailom Kupujúcemu (v našom prípade sa za prevádzkový deň, kedy je obchod otvorený počíta pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok a sobota, okrem sviatkov pripadajúcich na tieto dni), počas otváracích hodín. Ak si Kupujúci Tovar nevyzdvihne v tejto lehote, jeho Objednávka bude zrušená a bude o tom upovedomený e-mailom.

 

ČLÁNOK 8: POPLATKY ZA DOPRAVU A BALNÉ

1) Predávajúci poskytuje balné bezodplatne - ZADARMO.

2) Spôsob dodania Tovaru:

a) osobný odber na odberných miestach: M.R.Štefánika 4, Žiar nad Hronom, 96501.Ak si zvolíte osobný odber, o stave vašej Objednávky Vás budeme informovať e-mailom.


b) Slovenská pošta - Tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty,

c) Kuriér DPD - Tovar bude zaslaný zásielkovou službou spoločnosti DPD.

3) Cena dopravy pre dodanie tovaru prostredníctvoma DPD kuriéra na území Slovenskej republiky:

je účtovaná vo výške 4 Eur 

 4) Cena dopravy pre dodanie tovaru mimo SR je spoplatnená podľa hmotnosti balíka a výšky poistenia. Pre viac informácií nás kontaktujte na info@adebi.sk alebo na tel.č. +421 902 220 530. Objednávku prostredníctvom e-shopu nie je možné podať do inej krajiny ako SR a ČR, preto o Kúpnej zmluve s dodávkou do iných krajín bude vykonaná dohoda prostredníctvom elektronickej pošty Predávajúceho a Kupujúceho. 

ČLÁNOK 9: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1) Kupujúci je najmä povinný:

a) prevziať objednaný Tovar,

b) zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní a o zistených vadách ihneď urobiť vyhlásenie Predávajúcemu alebo doručovateľovi.

2) Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu dokumenty k Tovaru najmä faktúru za tovaru a návod na obsluhu v spisovnej slovenčine.

 

 

ČLÁNOK 10: REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV 

1) Obchodní partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre Spotrebiteľov, ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia a doba vybavovania reklamácie je 6 mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie výrobcom, dodávateľom.

 

ČLÁNOK 11: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Osobné údaje sú spracovávané podľa pravidiel uverejnených na https://www.adebi.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

ČLÁNOK 12: REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Účelom tohto reklamačného poriadku je upresnenie postupu Spotrebiteľa a Predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru, vznikne na strane Spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného Tovaru. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Zákona, zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“). 

I - Prevencia 

 1. Pri výbere Tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám Spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Len Tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.  

2) Počas celej doby používania zakúpeného Tovaru je nutné, aby Spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.  

 1. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Predávajúci poskytuje svojim Spotrebiteľom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného Tovaru. V prípade dodatočných otázok je Predávajúci pripravený poskytnúť Spotrebiteľovi i ďalšie informácie, ktoré potrebuje k starostlivosti o vybraný Tovar.  

4) Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. 

II - Základné podmienky reklamácie.

1) Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že predávaný Tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou Tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. 

2) Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare v záručnej dobe chyba, má Spotrebiteľ právo tuto chybu reklamovať. 

3) Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) Tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. 

4) Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. 

5) Spotrebiteľ má podľa § 18 ods. 3 ZoOS v spojení s § 622 a 623 OZ právo a) ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a  Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie, b) ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť chyby, môže Spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, c) ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; to platí aj ak sú  chyby síce odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemožno vec riadne užívať, d) ak ide o inú neodstrániteľnú chybu ako podľa písm. c), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6) Ak uplatní Spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za chyby predaného Tovaru (reklamáciu) riadnym spôsobom, určí poverený zamestnanec na základe rozhodnutia Spotrebiteľa o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie (bod 5.) spôsob vybavenia reklamácie opravou, výmenou, vrátením Kúpnej ceny, poskytnutím primeranej zľavy alebo zamietnutím reklamácie. Poverený zamestnanec o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. 

7) Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so Spotrebiteľom dohodnúť lehotu dlhšiu. Spotrebiteľ je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

III - Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Reklamácia musí byť písomná a podpísaná Spotrebiteľom. Vzor reklamačného formulára je prílohou VOP. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne, poprípade poštou. Kontaktné tel. číslo: +421 902 220 530, kontaktný e-mail: info@adebi.sk. Tovar zaslaný poštou musí byť riadne zabalený a musí byť doručený Kompletný Tovar; odporúča sa zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude Predávajúci preberať.

2) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predložený Kompletný Tovar a spotrebiteľ predloží originálny doklad o kúpe tovaru u Predávajúceho.

3) Poverený pracovník je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Inak bude toto potvrdenie zaslané Spotrebiteľovi poštou najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 1. Akonáhle Spotrebiteľ uplatní niektoré z práv podľa bodu II. 5., je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim / povereným pracovníkom inak. 

IV - Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Reklamácia musí byť riadne podaná v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, inak prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní Tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru.

2) Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

3) Reklamácia, ktorú Spotrebiteľ riadne uplatní do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže byť zo strany Predávajúceho zamietnutá len na základe odborného posúdenia v zmysle ZoOS. 

V - Odstrániteľné chyby

1) Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru.

2) V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3) O vykonaní opravy rozhodne Predávajúci / poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opraveného Tovaru Spotrebiteľom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou); Tovar reklamovaný poštou bude odoslaný poštou, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak.

4) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene Tovaru, alebo závažnosti chyby. 

 1. V prípade odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:  

a) reklamácia nebola vybavená do 30- tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode alebo b) Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb Tovar riadne používať.  O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

VI - Neodstrániteľné chyby

1) Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

 1. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol Tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má Spotrebiteľ právo:  

a) požadovať výmenu Tovaru za nový bezchybný alebo 

b) odstúpiť od Kúpnej zmluvy

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu Tovaru ako Tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia

ČLÁNOK 13: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, lehota sa považuje za zachovanú. V prípade, že spotrebiteľ  využije právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí  predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci môže uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu v prípade, že je vrátený tovar poškodený len čiastočne Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. V prípade, že dodaný tovar nebol vadný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, môže predávajúci byť kúpna cena, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížená predávajúcim o jeho skutočne vynaložené náklady, ktoré spojené s vrátením tovaru. Ak nastane akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku  zaobchádza s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru  spotrebiteľ je za takéto zaobchádzanie zodpovedný.

 1. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť
 2. Od zmluvy nemôže spotrebiteľ odstúpiť v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú  uzavreté v ochrannom obale, a tento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. cumlíky, fľaše na kŕmenie, hračky v ochranných – blistrových baleniach, odsávačky materského mlieka, a pod.)
 3. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne od zmluvy odstúpiť, zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar.  Odstúpenie od zmluvy musí byť datované a podpísané spotrebiteľom., Spotrebiteľovi budú  po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu) vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Spotrebiteľ znáša pri odstúpení od zmluvy iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže jeho zaslaním na adresu: Andrea Čierna M.R.Štefánika 4, Žiar nad Hronom, 96501. V prípade, že  spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty považuje a lehota za zachovanú. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. V prípade, že dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.
 5. Ak nebude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 6. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
 • objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.
 •  ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť.

 

ČLÁNOK 14: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Zmeny a doplnenia VOP sú platné od ich zverejnenia na www.adebi.sk.

 

 1. Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.
 2. Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.adebi.sk môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia Kupujúceho a Predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.adebi.sk.
 3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

 

 

 1. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

 

 

 1. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.

 

7) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2020 Adebi s.r.o.

 

 

2020 © ADEBI, všetky práva vyhradené